Przejdź do menu Przejdź do treści

baza bibliograficzna

BIBLIOGRAFIA ZESPOŁU

 

KULTURA

 1. A piękno w ciemności świeci. Z biskupem Michałem Janochą rozmawia Ewa Kiedio, Więź, Warszawa 2017

 2. Alain Badiou, Manifesty dla filozofii, tłum. Andrzej Wasilewski, PWN, Warszawa 2015

 3. Benedykt XVI, P. Seewald, Ostatnie rozmowy, tłum. J. Jurczyński, Rafael, Kraków 2016.

 4. Ks. Daniel Brzeziński, Wiara i jej celebracja w kulturze. Systematyzacja pojęć, „Teologia i Człowiek”, 2014, nr 3 (27), s. 12n

 5. Christus Vivit. Posynodalna Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka do Młodych i Całego Ludu Bożego, 2019, https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2019/04/Christus-Vivit-.pdf

 6. Małgorza Dernes-Sarnowska, Sacrum i sztuka, „Sztuka i Filozofia”, 1991, nr 4, s. 177-179

 7. Mircea Eliade, Sacrum a profanum, tłum. Bogdan Baran, Aletheia, Warszawa 2008

 8. Hans-Georg Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, tłum. Krystyna Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993

 9. H.-G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, tłum. Andrzej Przyłębski, Spacja, Warszawa 1992

 10. H.-G. Gadamer, O zamilknięciu obrazu, tłum. Jerzy Margański w: Estetyka w świecie, red. Maria Gołaszewska, t. 2,  Wydawnictwo Naukowe UJ, Kraków,1986 (skrypt UJ 520), s. 55-62

 11. Juliusz Iwanicki, Od hierofanii do memofanii. Przemiany sacrum w kulturze chrześcijańskiej, „Humaniora. Czasopismo Internetowe” 2018, nr 1 (21), ss. 23–42
 12. Jan Paweł II, List do artystów, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 2005

 13. Karina Jarzyńska, Postsekularyzm: wyzwanie dla teorii i historii literatury: rozpoznania wstępne, „Teksty Drugie” 2012, 1/2 (133-134), s. 294-307

 14. Witold Kawecki CSsR, Teologia piękna. Poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej, Flos Carmeli, Poznań 2013

 15. Witold Kawecki CSsR, Zobaczyć wiarę. Studium obrazu postrzeganego jako komunikacja wiary z perspektywy teologii kultury i teologii mediów, Homo Dei, Kraków: 2013

 16. Mieczysław A. Krąpiec, Metafizyczne poznanie w: ,Encyklopedia Filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/metafizycznep.pdf

 17. M. A. Krąpiec, Andrzej Maryniarczyk, Metafizyka w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/metafizyka.pdf

 18. Ks. Janusz Królikowski, Nieme słowo. Teologia w sztuce, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos,Tarnów 2008

 19. Jean-Luc Marion, Będąc danym. Esej z fenomenologii donacji, tłum. Wojciech Starzyński, IFiS PAN, Warszawa 2007

 20. Jean-Luc Marion, Ślepy w Siloe, czyli odniesienie obrazu do oryginału, „Communio” 1990 (wersja polska) nr 2, s. 12–29.

 21. Jacek Migasiński, Metafizyka i malarstwo, „Sztuka i Filozofia”, R. 5: 1993, nr 7, s. 53-64

 22. Rudolf Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, tłum. Bogdan Kupis, KR, Warszawa 1999

 23. Stanisław Pazura, Struktura i sacrum. Estetyka sztuk plastycznych Hansa Sedlmayra w: Sztuka i społeczeństwo, t. I: Ocalenie przez sztukę, Warszawa 1973, s. 91-143

 24. Halina Perkowska, Postmodernizm a metafizyka, Scholar, Warszawa 2003

 25. Jaques Ranciere, Estetyka jako polityka, ze wstępem Artura Żmijewskiego i posłowiem Slavoja Žižka, tłum. Julian Kutyła i Paweł Mościki, Wydawnictwo „Krytyki Politycznej”, Warszawa 2007

 26. Józef Kardynał Ratzinger, Zraniony strzałą piękna. Krzyż i nowa „estetyka” wiary w: tegoż, W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. ks. Jarosław Merecki SDS, Salwator, Kraków 2005, s. 33-43

 27. Joseph Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, Znak, Kraków 1999

 28. Religia i religijność w warunkach globalizacji, red. Maria Libiszewska-Żółtkowska, Nomos, Kraków 2007

 29. Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, red. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Stella Grotowska, Nomos, Kraków  2010

 30. Max Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, tłum. Stanisław Czerniak i Adam Węgrzecki, PWN, Warszawa 1987

 31. Sobór Nicejski II, [Dekret wiary], w: Dokumenty soborów powszechnych. Tekst grecki, łaciński, polski, t. 1, oprac. A. Baron, H. Pietras, WAM, Kraków 2001, s. 339.

 32. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Pallottinum, Poznań 1967, s. 25–99.

 33. Władysław Stróżewski, Istnienie i sens, Znak, Kraków 2005

 34. W. Stróżewski, Logos, wartość, miłość, Znak, Kraków 2013

 35. W. Stróżewski, W kręgu wartości, Znak, Kraków 1992

 36. W. Stróżewski, Wokół piękna. Szkice z estetyki, Universitas, Kraków 2002

 37. Uncontrollable Beauty. Toward a New Aesthetics, ed. Bill Beckley with David Shapiro, Allworth Press, New York 1998

 38. Joanna Winnicka-Gburek, Krytyka, etyka, sacrum. W kierunku aksjologicznej krytyki artystycznej, Katedra, Gdańsk 2015

 39. Zofia J. Zdybicka, Partycypacja w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, http://www.ptta.pl/pef/pdf/p/partycypacja.pdf

 40. Zwrot performatywny w estetyce, red. Lilianna Bieszczad, Libron, Kraków 2013

 

SZTUKA

 1. Maciej Bielawski, Oblicza ikony, Homini, Kraków 2006

 2. Hans Belting, Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010

 1. Brent Plate S., Blasphemy, Art that Offends, black dog publishing, London 2006

 2. Michel Brötje, Vir Heroicus Sublimis Barnetta Newmana. Stworzenie – cierpienie i pojednanie, tłum. Michał Haake, „Quart” 2013, no. 4(30), p. 55-62

 3. Dariusz Chełstowski, Problem recepcji na Zachodzie nauki o obrazach Soboru Nicejskiego II, „Zeszyty Naukowe KUL” 2017, nr 2, s. 389–408 https://czasopisma.kul.pl/znkul/article/view/11322/9620

 4. Czerwień Niebieskiego Jeruzalem. O sztuce, wierze i ewangelizacji. Marko Ivan Rupnik w rozmowie z Natašą Govekar, Wydawnictwo Święty Wojciech, Poznań 2018

 5. Ks. Andrzej Draguła, Bluźnierstwo. Między grzechem a przestępstwem, Więź, Warszawa 2015

 6. Ks. Andrzej Draguła, Religijne szanse sztuki współczesnej, „Studia Nauk Teologicznych”, t. 14 (2019), ss. 43-60; http://journals.pan.pl/Content/115862/PDF/3.pdf?handler=pdf

 7. Dziedzictwo i odpowiedź w sztuce współczesnej/Heritage and response in contemporary art, red. Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stankiewicz, Bernadeta Stano, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018

 8. James Elkins, On the Strange Place of Religion in Contemporary Art, Routledge NY, London, 2004

 9. Fluid Flesh: The Body, Religion and the Visual Arts, red. Barbara Baert, Leuven University Press, Leuven 2009

 10. Ewa Klekot, Obraz tego Boga którego wielbi artysta. O obecności sacrum w sztuce współczesnej, R. 10: „Ethos” 1997, nr 4/40, s. 187-194 https://dlibra.kul.pl/dlibra/show-content/publication/edition/29785?id=29785

 11. Korespondencje. Sztuka nowoczesna i uniwersalizm, red. Jarosław Lubiak, Małgorzata Ludwisiak, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2012

 12. Andrzej Kostołowski, Odyseje abstrakcji. Kilka uwag o abstrakcji i duchowości, “Dyskurs” 2014, nr 18, s. 74-91 https://wuwr.pl/dyskurs/article/view/10516/9808

 13. Janusz Krupiński, Religijność sztuki. Simone Weil Aesthetica Crucis, „Estetyka i Krytyka” 2011, nr 1/20 2011, s.105-122

 14. Metafizyka Obecności. Inspiracje religijne w dziełach krakowskich artystów 2000-2019, red. Agnieszka Daca, Bernadeta Stano, Wydział Sztuki Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2019

 15. O. Mauer, Kościół wobec sztuki współczesnej: bezradność i dystans, „Znak” 1991, nr 12, s. 49–52.

 16. Anna Moszynska, Purity and Belief: The Lure of Abstraction w: The Age of Modernism. Art in the 20th Century, red. Ch. M. Joachimidesa i N. Rosenthala, Verlag Gerd Hatje, Berlin 1997

 17. Paweł Możdżyński, Inicjacje i transgresje. Antystrukturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011

 18. Paweł Możdżyński, Krzyż we współczesnej sztuce polskiej. O czterech kontekstach symbolicznych, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2012, nr 13, 167-180. http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2012-t13/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2012-t13-s167-180/Miscellanea_Anthropologica_et_Sociologica-r2012-t13-s167-180.pdf

 19. Ks. Henryk Nadrowski, Kościoły naszych czasów. Dziedzictwo i perspektywy, WAM, Kraków 2000

 20. Otwarty tron. Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II, Zachęta, Warszawa 2014

 21. A. Rosen, Art + Religion in the 21st Century, Thames & Hudson, London 2015

 22. Sacrum i sztuka, red. Nawojka Cielińska, Znak, Kraków 1989

 23. Daniel A. Siedell, God in the Gallery. A Christian Embrace of Modern Art, Baker Academic, Grand Rapids 2008

 24. Rafał Solewski, Patrząc i Wypatrując. Możliwe intuicje sztuki przełomu XX i XXI wieku w esejach Józefa Czapskiego [w:] Granit i tęcza. Dzieła i osobowość Józefa Czapskiego, red. Anna Pilch, Anna Włodarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria Narracje w Edukacji, Kraków 2019, s. 57-60

 25. Grzegorz Sztabiński, Poza estetyzacją. Problem duchowości w sztuce współczesnej, „Sacrum et Decorum. Materiały i Studia z Historii Sztuki Sakralnej”, 2009, nr 2, s. 111-130

 26. Sztuka polska a Kościół dzisiaj: analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski, red. Witold Kawecki CSsR, Narodowe Centrum Kultury, 2016

 27. Paweł Taranczewski, Paulina Tendera, Rozmowy o malarstwie, „The Polish Journal of the Arts and Culture”, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ignatianum, Kraków 2016

 28. Zbigniew Treppa, Tajemnica widzialności Boga. Szkice z teologii obrazu, WAM, Kraków 2015

 29. Jakub Turbasa, Ukryte piękno. Architektura współczesnych kościołów, Więź, Warszawa 2019

 30. Elżbieta Wolicka, Sacrum w sztuce. Punkty zapalne sporu, „Znak” 1991, nr 12, s. 43–48

 31. Marcelina Zdenkowska, Sacrum w sztuce współczesnej, https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/10435/Sacrum%20w%20sztuce%20wsp%C3%B3%C5%82czesnej.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

BIBLIOGRAFIE WYBRANYCH AUTORÓW

 

 

BIBLIOGRAFIA PROF. RENATY ROGOZIŃSKIEJ

 

Oryginalne opublikowane prace twórcze:

 1. W stronę Golgoty. Inspiracje pasyjne w sztuce polskiej w latach 1970-1999, Wydawnictwo Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2002
 2. Ikona w sztuce XX wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009
 3. Grzegorz Bednarski. Personifikacje (współautor: Krzysztof Nosal), Związek Polskich Artystów Plastyków, Kraków 2017

 

Pozostałe publikacje:

  1. Pytanie o wiarę artysty, „W drodze”, 1989, nr 7, s. 27-37.
  2. Prześwietlić obrazy Bożą obecnością. Z Danutą Waberską rozmawia Renata Rogozińska, „W drodze” 1990, nr 1, s. 36-43.
  3. Nie dawać za wygraną. V Biennale sztuki sakralnej, „Przegląd Powszechny” 1992, nr 7/8, s. 179-181.
  4. Człowiek nie musi bać się własnych myśli. Z Januszem Marciniakiem rozmawia Renata Rogozińska, „Przegląd Powszechny” 1992, nr 10, s. 115-130.
  5. Epigoni eklektyków. Na IX Documenta w Kassel spojrzenie subiektywne, „Artelier” 1992, nr 1, s. 20-23.
  6. Notatki z drogi duchowej. Prace Janusza Marciniaka, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 7- 8, s. 173-176.
  7. Studia do… Prace Piotra Potworowskiego, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 11, s. 317-320.
  8. Pokazać niewidzialne, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 10, s. 146-149.
  9. W pokorze wobec piękna, „W drodze” 1993, nr 3, s. 86-88.
  10. Jakie dzieło, taki język, „„Art & Business”„”, 1993, nr 9-10, s. 62-64.
  11. Prostota form i bogactwo znaczeń. Rzeźby Ewy Twarowskiej-Siody i malarstwo Stanisława Rodzińskiego, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 6, s. 470-473.
  12. Droga do nieznanego celu, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 11, s. 317-320.
  13. Powrót do wartości, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 5, s. 295-298.
  14. Notatki z drogi duchowej, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 7-8, s. 321-323.
  15. Srebrny oset, „Przegląd Powszechny” 1993, nr 8, s. 236-240.
  16. Pejzaże metafizyczne Stanisława Rodzińskiego, „Znak” 1994, nr 9, s. 149-152.
  17. Tematy biblijne we współczesnym malarstwie polskim, „„Art & Business”„” 1994, nr 11-12, s. 65-68.
  18. Współczesny ikonoklazm?, „Przegląd Powszechny” 1994, nr 7-8, s. 47-55.
  19. Ukiyo-e. Obraz przepływającego świata, „„Art & Business”„” 1994, nr 5-6, s. 63.
  20. Sztuka miejscem odnalezienia się, „Art & Business”„, nr 1-2/1994, s. 60-64.
  21. Sub specie hominis, „Przegląd Powszechny” nr 5/ 1994, s. 294-296.
  22. Elżbieta Wasyłyk, Malarstwo, BWA w Bydgoszczy, listopad 1993 [katalog wystawy], brak numeracji stron
  23. Wolność artysty w Kościele, Przegląd artystyczno-literacki, nr 5/1994, s. 4-7.
  24. Broń symboliczna, Gazeta malarzy i poetów, nr 1/1994, 8-9.
  25. Między jawą a snem, „Art & Business” 1994, nr 5-6, s. 80.
  26. Rasowy krytyk musi być stronniczy. Rozmowa z prof. Elżbietą Wolicką, „Art & Business” 1995, nr 9, s. 43-45.
  27. Zdejmowanie zasłony, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1995, nr 5, s. 20.
  28. Marian Bohusz-Szyszko – malarz nadziei, „W drodze” 1995, nr 4, s.70-76.
  29. Impresje hiszpańskie Tadeusza Jackowskiego, Muzeum Okręgowe w Lednicy, 1995 [katalog wystawy], brak numeracji stron.
  30. Z błękitem w tle, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1996, nr 1, s. 19.
  31. Proporcje i blask. Rysunki Grzegorza Ratajczyka, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1997, nr 2, s. 16.
  32. Grzegorz Ratajczyk, Rysunek, Galeria Wodna, 1996 [katalog wystawy], brak numeracji stron.
  33. Melancholia II, Andrzej Okińczyc, Piano Nobile, Kraków, 1996 [katalog wystawy], s. 3-7.
  34. Niejasno jak w zwierciadle, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1996, nr 3, s. 10.
  35. Być albo znaczyć, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1996, nr 4, s. 9-11.
  36. Stanisław Witkiewicz – klasyk współczesnej krytyki artystycznej w Polsce, „Gazeta  Malarzy i Poetów” 1997, nr 1, s. 25-28.
  37. Gra z wahadłem. Myśl krytyczna Mariana Bohusza Szyszko, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1997, nr 2, s. 27-29.
  38. Pomiędzy nami – kres, czyli opowieść Jacka Waltosia o niespełnieniu, Kresy, nr 2/1996, s. 183-187.
  39. Przejście, „Gazeta Malarzy i Poetów” 1996, nr 3, s. 26.
  40. Twarzą w twarz z człowiekiem duchowym. Malarstwo Mariusza Korbańskiego. „Przegląd Powszechny” 1997, nr 6, s. 357-360.
  41. Christos Mandzios. Obszary wspólne, „Przegląd Powszechny” 1997, nr 2, s. 237-238.
  42. Chcę mówić także o harmonii. Z Mariuszem Mikołajkiem rozmawia Renata Rogozinska, „W drodze” 1997, nr 3, s. 79-81.
  43. Tajemnica Wielkiej Soboty, „W drodze” 1997, nr 3, s. 82-85.
  44. Dwa jest jedno, „W drodze” 1997, nr 10, s. 77-81.
  45. Moja twarz Jezusa w: III Triennale Plastyki Sacrum, Częstochowa’97 [katalog wystawy], s. 10-13.
  46. Taniec do nieba, „Rzeźba Polska” 1996-97, VIII, s. 125-135.
  47. O angelicznych marzeniach, starości i metafizyce, „Rzeźba Polska” 1996-97, VIII, s. 136-146.
  48. Pascha znaczy przejście, Wątek pasyjny w twórczości Adama Brinckena, „Rzeźba Polska” 1996/97, VIII, s147-151.
  49. Na co dzień i od święta, „Kresy” 1997, nr 4, s. 188-194.
  50. Przeciwieństwa tylko pozorne, „Przegląd Powszechny” 1997, nr 2, s. 237-238.
  51. Przed progiem światła, „Kresy” 1998, nr 1, s. 171-179.
  52. De profundis. Malarstwo Tadeusza Boruty, „Przegląd Powszechny” 1988, nr 3, s. 350-361.
  53. Biennale dla odważnych, „Przegląd Powszechny” 1998, nr 7-8, s. 125-129.
  54. Józef Walczak. Malarstwo, Galeria Sztuki Współczesnej Profil, Poznań, 1998 [katalog wystawy], s. 8-12.
  55. Piękno przychodzi skądinąd, VIII Biennale Sztuki Religijnej, Sacrum’98, BWA Gorzów Wielkopolski, 1988 [katalog wystawy], s. 2-4.
  56. Pawana na belkę i gwoździe, „Przegląd Powszechny” 1998, nr 5, s. 216-223.
  57. I Bóg zagrał, „Czas Kultury” 1998, nr 2, s. 74-81.
  58. Zaufać drzewu. Rzeźba Stanisława Kulona, „Przegląd Powszechny” 1999, nr 7-8, s. 98-106.
  59. Z błękitem w tle, Wygnani z raju, Elżbieta Wasyłyk, Malarstwo, Galeria Rennes, Poznań, 1999 [katalog wystawy], brak numeracji stron.
  60. Sarkofagi odchodzącego życia, „Przegląd Powszechny” 1998, nr 11, s. 211-217. Przedruk: Henryk Musiałowicz, Moja droga, Galeria Sztuki  w Legnicy, kwiecień 1999 [katalog wystawy], brak numeracji stron.
  61. Dobra Nowina w malarstwie Mariusza Mikołajka, Mariusz Mikołajek. Malarstwo, Galeria u Jezuitów, Poznań, 1998 [ katalog wystawy], brak numeracji stron. Przedruk: „Przegląd Powszechny” 1999, nr 1, s. 76-82.
  62. Pieczęć życia wiecznego, „Przegląd Powszechny” 1999, nr 11, s. 209.
  63. Cień zmartwychwstania, „Przegląd Powszechny” 1999 nr 4, s. 97-104.
  64. W blasku zmartwychwstania, „Kronika Rzymska” 1999, nr 119, s. 18-21.
  65. Kreuzbalken, Jan Berdyszak, Kreuzbalken, Liederhalle, Stuttgart, 1999 [katalog wystawy], brak numeracji stron.
  66. Twórczość Wojciecha Sadleya, „Przegląd Powszechny” 2000, nr 1, s. 109- 116.
  67. Odblask Wieczności, „Inspiracje” 2000, nr1-3, s. 67-68.
  68. Kapłan o sztuce, Dominik Łuszczek, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981 – 1991 [recenzja], „Przegląd Powszechny” 2000, nr 9, s. 297-303.
  69. Między obrazem a ścianą, IX Biennale Sztuki Sakralnej, Sacrum’ 2000, BWA Gorzów 2000 [katalog wystawy], s. 2.
  70. Nie ma adresata? w: Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości. Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin, 15-17 września 2000, Lublin 2000, s. 277-294.
  71. Sianie, Christos Mandzios, Mariusz Mikołajek, “Na styku …”. V Wystawa obnośna, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 9, s. 274-277.
  72. Jerzy Bereś. Żywy pomnik, „Przegląd Powszechny” 2001, nr 10, s. 99-106.
  73. Rafał Boetner Łubowski, W kręgu światła i koloru [recenzja książki], „Przegląd Powszechny” 2002, nr 9, s. 324-327.
  74. Miejsce dla nadziei [w:] Mariusz Mikołajek, Twórczość 1989-2001 [katalog wystawy], Wrocław 2002, s 28-29.
  75. Od narzędzia tortury do drzewa życia. O inspiracjach pasyjnych w sztuce polskiej XX wieku [w:] Wielki tydzień. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w sztuce polskiej XIX i XX wieku [katalog wystawy], Muzeum literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2003.
  76. Miłosierne panowanie „Pięknego Boga”. Znaczenie tajemnicy wcielenia dla przemian w sztuce późnego średniowiecza, „Przegląd Powszechny” 2003, nr 4, s. 102 – 111.
  77. Gdzie mól i rdza. O mowie przedmiotów i zmowie milczenia w martwej naturze XVII w., „Przegląd Powszechny” 2003, nr 7-8, s. 186-192.
  78. Wskazywać przeźroczyście, Katalog V Triennale Sztuki Sacrum, pod hasłem Ku cywilizacji życia. Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 2003.
  79. Wyjdzie z zamętu świat ducha. Myśl estetyczna Jana Pawła II a sztuka współczesna w: Bo piękno na to jest by zachwycało. Jan Paweł II w kulturze polskiej, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2004, s. 21-37
  80. Monstrualność sztuki, czyli numinotyczna moc deformacji. Kilka refleksji o źródłach i roli deformacji w sztuce religijnej – dawnej i współczesnej [w:] Sacrum w sztuce współczesnej, pod red. B. Major, Częstochowa 2004, 62-70.
  81. Sztuka wobec Zmartwychwstania [w:] Ornat paschalny. Nowa wizja artystyczna i prezentacja historyczna [katalog wystawy], Galeria u Jezuitów, Poznań, marzec-kwiecień 2004.
  82. Niebo w kałuży, „Format” 2004, nr 43.
  83. O kontemplacji i jej owocach artystycznych, „Przegląd Powszechny” 2004, nr 7-8, s. 118-130, cz. I, nr 9/2004, cz. II
  84. O skandalu miłosierdzia i skandalizującej sztuce współczesnej [w:] Teologia i dialog, tom 1, Miłosierdzie jako wartość w języku współczesnej edukacji, pod red. R. Niparko i J. Skrzypczaka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2004, s. 213-222.
  85. Bo piękno na to jest by zachwycało [w:] Jan Paweł II w kulturze polskiej, Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2004
  86. Od kontestacji do kontemplacji. Orędzie Jana Pawła II do artystów i jego recepcja, [w:] O człowieku w późnej nowoczesności, pod red. B. Walczaka, Wydawnictwo naukowe UAM, Poznań 2004
  87. Paradoksy reprezentacji, „Format” 2004, nr 1-2.
  88. Pozostać bliżej sztuki [w:] Sacrum i sztuka. Życie i sztuka, pod red. B. Major i J. Matyi, Miejska Galeria sztuki w Częstochowie, Częstochowa 2004
  89. Czuję się dzieckiem obu Kościołów. Rozmowa z Mateuszem Środoniem, „W drodze” 2005, nr 8.
  90. Słowo wstępne do katalogu wystawy Gdy słowo staje się obrazem. Wystawa ilustracji biblijnej, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, 25 kwietnia 2006. Wydawnictwo Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, Poznań 2006.
  91. Słowa nie na dzisiejszą miarę [w:] Jan Paweł II do artystów. Artyści do Jana Pawła II, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium, Lublin 2006
  92. Misterium oczywistości, „Format” 2006, nr 1(49).
  93. W stronę ikony, „Konteksty” 2007, nr 2, s. 175-177.
  94. Nic w mandorli, „Konteksty” 2007, nr 2, s. 169 – 174.
  95. Realne – nierealne/Rytuały codzienności [w:] Romuald Oramus. Pomiędzy obrazem i grafiką. Prace z lat 1981-2006, Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w Krakowie, październik-listopad 2007 [katalog wystawy], s. 13-19.
  96. „Ikona dziś” pod red. E. Jackowskiej-Kurek, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 2008.
  97. Wobec ikony [w:] Ikona w sztuce XX wieku, Galeria Krypta u Pijarów, Kraków, Październik 2009 (katalog wystawy)
  98. Zdrutowane niebo. Motywy pasyjne w twórczości Zbyluta Grzywacza [w:] Artysta wobec siebie i społeczeństwa. Twórczość Zbyluta grzywacza i jej konteksty. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum narodowym w Krakowie, 7-8 maja 2009, Kraków 2010, s. 105-119
  99. Ex oriente lux. Recepcja ikony w sztuce polskiej, „Sacrum et Decorum” 2009, Rok II, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
  100. Zawsze początek, „Format” 2010, nr 58 (1-2), s. 98-10
  101. Bezdomność jako droga tworzenia, „Konteksty” 2010, nr 2-3 (289-290), 190-195.
  102. Apokalipsa według Grzegorza Bednarskiego. Eskalacja zła czy orędzie nadziei?, „Sacrum et Decorum” 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 95 – 115
  103. Na tropie niespaczonego. Estetyka i mistyka deformacji w sztuce religijnej [w:] Fenomen pięknego życia, pod red. M Jankowskiej, S. Nizińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 11 – 20
  104. Bez wzajemności. O recepcji papieskiego Listu do artystów słów kilka [w:] Ważny, bliski świadek, Galeria Środowisk Twórczych Bielskie Centrum Kultury, kwiecień 2011 [katalog wystawy]
  105. Triej, O malarstwie Jerzego Ćwiertni (1928 -2009), „Konteksty” 2011, nr 2-3.
  106. Bez kamuflażu [w: ]Stanisław Kulon, Szki Wołyń 1943 -1944, Warszawa 1912
  107. Powrót do źródeł. O twórczości Romualda Oramusa i Stanisława Sobolewskiego [w:] Trzy dekady 1981-2011. Malarstwo wobec przemian na przykładzie twórczości Romualda Oramusa i Stanisława Sobolewskiego, pod red. J. Brukwickiego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2012.
  108. O politycznym rezonansie sztuki religijnej w Polsce po 1989 roku [w:] Sztuka zaangażowana religijnie, politycznie i społecznie. Wydawnictwo przed Konferencją, pod red. G. Niemyjskiego, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wrocław 2013, ss. 8-15.
  109. Szukając Oblicza. Droga do twórczości sakralnej Danuty Waberskiej, „Sacrum et Decorum” 2013, t. VI.
  110. Na krańcu pojmowania. O twórczości artystycznej Tadeusza Gustawa Wiktora, w: „Arttak” 2013, nr 5.
  111. Księga Wyjścia do Świętego Miasta Jeruzalem. Malarskie medytacje Grzegorza Bednarskiego nad Apokalipsą [w:] Czas Apokalipsy. Koniec dziejów w kulturze od późnego średniowiecza do współczesności, K. Kopania, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013
  112. Duszą mistyka – okiem artysty. Wizje św. Teresy z Avila a sztuki plastyczne [w:] „Ars Principia”, M. Rochecka, Wydawnictwo Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Toruń 2014 [katalog wystawy]
  113. Moc nieobecności. Janowi Berdyszakowi (1934 – 2014) in memoriam, „Zeszyty naukowe Centrum badań im. Edyty Stein” 2015, nr 12, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
  114. Przywracanie pamięci. Treny smoleńskie Tadeusza Gustawa Wiktora [w:] „Arttak” 2014, nr 8
  115. Christos Mandzios, „Arttak” 2014, nr 8
  116. Polygonum III – kilka refleksji [w:] Polygonum 3. 3 Wystawa Sztuki Twórców Województwa Kujawsko Pomorskiego, Galeria Miejska BWA w Bydgoszczy, 14.12.2013 – 16.02.2014, Bydgoszcz 2014
  117. Monumenta: Ilja i Emilia Kabakow w Grand Palais, „Arttak”2014, nr 9.
  118. Malarstwo bez skóry, „Arteon” 2015, nr 20 (178)
  119. Od wizji do wizerunku. Sztuka jako wyraz mistycznego ogołocenia i wejścia w „inny świat”, „Teologia i Człowiek” 2015, nr 27.
  120. Tempus passionis według Stanisława Kulona, „Sacrum et Decorum” 2015, nr 8
  121. Wiary-godność abstrakcji. Witraże sakralne Adama Brinckena [w:] Sztuka abstrakcyjna w przestrzeniach wybranych kościołów w Polsce, A. Brincken, A. Organisty, Kraków 2015
  122. Nowe media w sztuce sakralnej, „Arteon” 2016, nr 11 (187)
  123. „Jak pamiętamy, tak będziemy pamiętani”. Sztuka Janusza Marciniaka wobec Zagłady, „Konteksty” 2016, nr 1 (312)
  124. Natura jako miejsce poznania teologicznego, „Sacrum et Decorum” 2016, nr IX, s. 7-18.
  125. By oko żarłocznym się stało”. O wykładach Profesora Rajmunda T. Hałasa z Historii Architektury i Designu [w:] Novum nie jest grzeszne: Rajmund T. Hałas : twórca – pedagog – człowiek : monograficzna praca zbiorowa, red. J. Filipiak, Wydawca Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2017.
  126. Rajmund Teofil Hałas – działalność publicystyczna [w:] Novum nie jest grzeszne: Rajmund T. Hałas: twórca – pedagog – człowiek : monograficzna praca zbiorowa, red. J. Filipiak, Wydawca Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań 2017.
  127. Sztuka jako ćwiczenie duchowe [w:] David Javorsky. Obrazy, rysunki [katalog wystawy], Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki”, Kielce, listopad 2017
  128. Ryzyko ikony [w:] Nowa ikona. Nowica 2009 – 2017, K. Jakubowska – Krawczyk, M. Sora, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy 2018.
  129. Śladem nabożnych mnichów. Maria Hiszpańska-Newmann [w:] W mądrości Krzyża i blasku Zmartwychwstania. Edyta Stein i Maria Hiszpańska-Neumann [katalog wystawy], Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu. Poznań 2019.

 

BIBLIOGRAFIA DR ADAMA ORGANISTY

 1. Die barocke Skulptur des gekreuzigten Christi im Heimatmuseum für Historischen Hausrat in Ziębice, „Umění” 47/5, 1999, s. 321–322.
 2. Grafiki 14 Świętych Wspomożycieli autorstwa Jakuba Arleta jako wzór dla rzeźb w kościele jezuitów w Kłodzku, [w:] Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych. Materiały sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki Wrocław, 23–24 marca 1999, red. Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki, Izabela Żak, Wrocław 1999, s. 45–50.
 3. „Wizja bł. Hiacynty Marescotti” – nieznany rysunek Giuseppe Passeriego w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, [w:] Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku oraz w kolekcjach i zbiorach ze Śląskiem związanych. Materiały sesji Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki Wrocław, 23–24 marca 1999, red. Bogusław Czechowicz, Arkadiusz Dobrzyniecki, Izabela Żak, Wrocław 1999, s. 167–178.
 4. Uwagi na temat barokowego obrazu „Stygmatyzacja św. Franciszka” w kościele franciszkanów w Jaśle, „Rocznik Jasielski” 4, 1999, s. 19–28 [wspólnie z dr. Andrzejem Laskowskim]
 5. [3 hasła dot. dzieł sztuki: Koło Śmierci, Taniec Śmierci, Księga nekrologów Bractwa Maryjnego], [w:] Śmierć w kulturze dawnej Polski. Od średniowiecza do końca XVIII wieku, katalog wystawy, 15.12.2000–15.03.2001, Zamek Królewski w Warszawie, red. Przemysław Mrozowski, Warszawa 2000, s. 96–97, 104–105, 175, nr kat. I 7, I 11, IV 4.
 6. An Unpublished Sketch for an Altarpiece by Giuseppe Passeri, „Master Drawings” 39/4, 2001, s. 409–414.
 7. Die schlesische Plastik vom 16. bis 18. Jahrhundert. Bemerkungen zum Buch von Romuald Nowak, „Modus. Prace z Historii Sztuki” 2, 2001, s. 87–122 [wspólnie z dr. Arturem Kolbiarzem].
 8. Barokowa rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego w Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 7, 2001, s. 129–131.
 9. Zbiory rzeźby. Katalog. Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach / Skulpturensammlung. Museum für Historischen Hausrat in Münsterberg, Kraków 2001, 40 ss. + 32 il.
 10. Sen Jakuba rzeźbiony i malowany. Uwagi na temat dekoracji ambony w kościele pocysterskim w Kamieńcu Ząbkowickim, [w:] Willmann i inni. Malarstwo, rysunek i grafika na Śląsku i w krajach ościennych w XVII i XVIII wieku, red. Beata Lejman, Andrzej Kozieł, Wrocław 2002, s. 216–222.
 11. Die Zisterzienser in Niederschlesien – das goldene Zeitalter der Barockkunst 1650–1750. Eine Ausstellung im Rahmen des „Polnischen Jahres in Österreich 2002”, katalog wystawy, 06.06–08.09.2002, Heiligenkreuz, Wien 2002, 32 ss. + 40 il. [wspólnie z Henrykiem Dziurlą].
 12. Cystersi na Dolnym Śląsku – złote stulecie sztuki baroku 1650–1750, [wersja polska katalogu wystawy jw., poszerzona o 8 not kat. dot. dzieł sztuki], 07.03–27.04.2003, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Wrocław 2003, 44 ss. + 48 il. [wspólnie z Henrykiem Dziurlą].
 13. Drewniany kościół p.w. św. Michała Archanioła w Binarowej, Rzeszów 2004, 64 ss. + 40 il. [wspólnie z Andrzejem Laskowskim].
 14. Wokół Wita Stwosza. Katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie 2005, red. Dobrosław Horzela, Adam Organisty, Kraków 2005, s. 11–12, 28, 37–39, 49, 75, 81, 84, 86, 109, 114, 119, 149, 152–153, 159, 248–257, 262–273, 314–315, 319–328 [część tekstów wspólnie z Dobrosławą Horzelą, Markiem Walczakiem; redakcja kat. wspólnie z Dobrosławą Horzelą].
 15. Krucyfiks w arkadzie tęczowej kościoła św. Floriana w Krakowie, „Modus. Prace z Historii Sztuki” 6, 2005, s. 49–59 [wspólnie z Markiem Walczakiem].
 16. Die Reflexe der Werke des Veit Stoß in der polnischen Kunst des 17. und 18. Jahrhunderts, [w:] Generationen – Interpretationen – Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der Konferenz anlässlich des 70. Geburtstags von Prof. PhDr. Mária Pötzl-Malíková DrSc., in den Tagen 20.–22. April in Bratislava / Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie w dn. 20-22 kwietnia 2005, red. Barbara Balážová, Bratislava 2007, s. 279–294 [wspólnie z prof. Markiem Walczakiem].
 17. Dwie grupy barokowych rzeźb śląskich z kręgu Georga Franza Pacáka i Ignaza Rohrbacha, [w:] Śląsk i Czechy. Wspólne drogi sztuki. Materiały konferencji naukowej dedykowane Profesorowi Janowi Wrabecowi, red. Mateusz Kapustka, Andrzej Kozieł, Piotr Oszczanowski, Wrocław 2007 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 2953, Historia Sztuki XXIV), s. 240–247.
 18.  „Marzenia ściętej głowy”? Sakralizacja motywów barokowych w najnowszych pracach Grzegorza Bednarskiego, [w:] Barok i barokizacja. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki Kraków 3–4 XII 2004, red. Katarzyna Brzezina, Joanna Wolańska, Kraków 2007 (w serii: Ars Vetus et Nova, red. Wojciech Bałus, t. XXVIII), s. 385–401.
 19. [wprowadzenie], [w:] Jakub Jakubowski. Malarstwo, folder wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie, ekspozycja prac artysty z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2007 (przedruk: Jakub Jakubowski. Malarstwo, Galeria „Krypta u Pijarów”, luty – marzec 2008).
 20. „Ego sum vitis vera”. Przyczynek do dziejów barokowej pobożności pasyjnej w Europie Środkowej, [w:] Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740, materiały z międzynarodowej konferencji naukowej towarzyszącej wystawie Slezsko perla v Korunĕ české. Tři období uměleckých vztahů Slezska a Čech,, Národní galerie w Pradze, red. Helena Dáňová, Jan Klípa, Lenka Stolarova, Praha 2008, s. 929–949 [wspólnie z Markiem Walczakiem].
 21. [antologia tekstów o pięknie], [w:] Odnajdywanie piękna. Finding Beauty. Rinvenire il Bello. Wystawa artystów-pedagogów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, kat. wyst., listopad 2008, Pałac Sztuki TPSP w Krakowie, red. Kinga Nowak, Kraków 2008, s. 22–23, 70–73, 110–111.
 22. Czaszki Janusza Matuszewskiego. Wystawa malarstwa „Próba autoportretu” marzec 2009, „Wiadomości Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” 45, kwiecień 2009, s. 54–55.
 23. [wprowadzenie], [w:] Zdzisław Wiatr. Pejzaże prawosławne, folder wystawy prac artysty z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ekspozycja w Galerii „Gaude Mater” w Częstochowie, marzec – kwiecień 2009, Częstochowa 2009, b.s.
 24. Pokorna ozdoba na karbonach duchowych uczyniona, [w:] Janusz Matuszewski. Pokorna ozdoba na karbonach duchowych uczyniona, folder wystawy, Galeria Jednej Książki Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 19 marca – 30 kwietnia 2010, Kraków 2010, b.s.
 25. [wprowadzenie], [w:] Janusz Matuszewski. Malarstwo, folder wystawy, Galeria Katolickiego Centrum Kultury „Krypta u Pijarów” w Krakowie, 21 kwietnia – 7 maja 2010, Kraków 2010, b.s.
 26. Wystawa Janusza Matuszewskiego. Galeria Jednej Książki Biblioteki Głównej ASP, „Wiadomości Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” 49, kwiecień 2010, s. 56.
 27. „Offener Stein”. Rationale und irrationale Elemente in der Malerei von Adam Brincken, [w:] Adam Brincken. Malerei, Galeria Ars Cracovia w Kolonii (Niemcy), Kraków 2010, b.s.
 1. Muzeum Willmanna, czyli „świątynia sztuki” w Lubiążu. Propozycje rewitalizacji kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP, [w:] Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, red. Andrzej Kozieł, Wrocław 2010 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3253, Historia Sztuki XXX), s. 149–164 [wspólnie z dr Małgorzatą Wyrzykowską].
 2. [komentarz], [w:] Apostolado. Mirosław Sikorski, folder wystawy, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, red. Agnieszka Orłowska, marzec 2011, Kielce 2011, b.s.
 1. Figury myślowe Macieja Zychowicza, [w:] Maciej Zychowicz, rzeźba, rysunek, folder wystawy, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, red. Agnieszka Orłowska, listopad 2011, Kielce 2011, b.s.
 2. Martwa natura w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie dzisiaj, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego” Numer specjalny 2 (28), 2013, s. 126–141.
 3. Ucieleśnianie cienia, [w:] Marcin Płoszaj. Ucieleśnienie. Wystawa malarstwa, marzec – kwiecień 2013, Klub Adwokatów imienia adwokat Janiny Ruth Buczyńskiej, ul. Sławkowska 1, Kraków 2013, s. nlb.
 4. [komentarz], [w:] Piotr Korzeniowski „Mantra”. Wystawa malarstwa?, maj 2013, Galeria Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie „Cztery Ściany”, Kraków 2013, s. nlb.
 5. Afekt i gest w potrydenckim theatrum sacrum. Uwagi na temat teatralizacji w nowożytnej sztuce Śląska i Małopolski, [w:] Sztuka po Trydencie, red. Kazimierz Kuczman, ks. Andrzej Witko, Kraków 2014 (w serii: Studia de Arte Moderna I), s. 213–231 [wspólnie z Józefem Skrabskim].
 6. [komentarz], [w:] Adam Brincken „Genesis. Fragmenty”, 17.03.-4.04.2014, Galeria WKiRDS ASP w Krakowie CZTERY ŚCIANY, Kraków 2014.
 7. „Na przebłaganie za grzechy nasze…” O malarstwie religijnym Grzegorza Bednarskiego i Janusza Matuszewskiego, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym”, 2014 (105), s. 239–253.
 8. El Greco współcześnie, „Arteon. Magazyn o Sztuce” 8(172), sierpień 2014, s. 34–35.
 9. Pejzaż wewnętrzny, [w:] Marta Kawiorska. Zbliżenia. Malarstwo, folder wystawy, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, red. Agnieszka Orłowska, luty 2015, Kielce 2015, b.s.
 10. [komentarz], [w:] Jacek Waltoś. Obrazy. Rysunki. Rzeźby, folder wystawy, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, red. Agnieszka Orłowska, maj – wrzesień 2015, Kielce 2015, b.s.
 11. W poszukiwaniu genezy artystycznej twórczości Adama Brinckena, [w:] Tajemnica i forma. Adam Brincken. Malarstwo abstrakcyjne w przestrzeniach sakralnych / Mystery and Form. Adam Brincken – Abstract Painting in Sacral Spaces, oprac. Adam Brincken, Kraków 2015, s. 21–39.
 12. „Otwarty kamień”. Elementy racjonalne i irracjonalne w malarstwie Adama Brinckena, [w:] Adam Brincken 19752015, katalog wystawy, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa, grudzień 2015 – styczeń 2016, Miejska Galeria Sztuki, Łódź, styczeń – luty 2016; Galeria Centrum NCK, Kraków, marzec 2016; Galeria Malarstwa ASP, Kraków, marzec 2016; Miejska Galeria Sztuki, Zakopane, kwiecień – maj 2016; Muzeum Regionalne, Stalowa Wola, czerwiec – lipiec 2016; red. Aleksandra Szczepan, Kraków 2015, s. 33–37.
 13. „Furia della figura” jako metafora „żywego płomienia miłości” w barokowej rzeźbie śląskiej, „Ethos. Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL – Lublin i Fundacji Jana Pawła II – Rzym”, 28, nr 2 (110), 2015, s. 242–254.
 14. Mistyka hiszpańska na gruncie malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przełomu XX i XXI wieku, „Folia Historica Cracoviensia” 22, 2016, s. 303–328.
 15. „Prophet Elijah in the woods” in the high altar of the Church of Discalced Carmelites in Czerna, „Folia Historica Cracoviensia” 22, 2016, s. 329–358 [wspólnie z Jerzym Żmudzińskim].
 16. Malarstwo religijne Janusza Matuszewskiego w kręgu sztuki i duchowości cysterskiej, [w:] Dzieje i kultura cystersów w Polsce. 1, red. Marcin Starzyński, Dariusz Tabor CR, Kraków 2016 (w serii: „Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta” 3), s. 117–127.
 17. Ornaty projektowane przez Adama Brinckena w latach 2009-2011, [w:] Blask i splendor. Rzemiosło artystyczne od średniowiecza do współczesności, ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w dn. 22–24 czerwca 2016 r. [w druku].
 18. Śmierć jest bramą życia (Maciej Bieniasz, malarstwo i rysunek w „Domu Praczki”), „Projektor. Kielecki Magazyn Kulturalny” 5 (20), 2016, s. 46–47.
 19. Via Crucis (Grafika i rzeźba Wiesława Przyłuskiego w Galerii „Dom Praczki”), „Projektor. Kielecki Magazyn Kulturalny” 6 (21), 2016, s. 54–55.
 20. Przemiany w wyposażeniu i wystroju kaplic katedry wrocławskiej za rządów wikariusza kapitulnego ks. Kazimierza Lagosza (1951–1956), [w:] Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia. Studia z historii sztuki i architektury, red. Romuald Kaczmarek, Dariusz Galewski, Wrocław 2016, s. 333–348 [wspólnie z Dariuszem Galewskim].
 21. Inspiracje religijne w malarstwie Bogdana Klechowskiego, [w:] Bogdan Klechowski. Kalejdoskop, katalog wystawy, Galeria Pryzmat ZPAP, styczeń 2017, Kraków 2017, s. 8–13.
 22. Co widzisz – co wiesz. Rzecz o Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, red. Marzena Maćkowska, Kielce 2017, s. 13–146 [recenzja: Paweł Chmielewski, Świat – pajęczyna symboli (Adam Organisty, „Co widzisz – co wiesz. Rzecz o Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej Dom Praczki w Kielcach”), „Projektor. Kielecki Magazyn Kulturalny” 3 (24), 2017, s. 58; Karolina Staszak, „Arteon. Magazyn o Sztuce” 4(204), kwiecień 2017, s. 37].
 23. Obraz w obrazie („Pokój z widokiem” Barbary Skąpskiej w „Domu Praczki”), „Projektor. Kielecki Magazyn Kulturalny” 1 (22), 2017, s. 56–57.
 24. W kręgu krakowskiej figuracji metaforycznej (Damian Bąk, „Dom Praczki”), „Projektor. Kielecki Magazyn Kulturalny” 2 (23), 2017, s. 56–57.
 25. Naturalia w rzeźbach (Bartłomiej Sęczawa, rzeźba, Galeria „Domu Praczki”), „Projektor. Kielecki Magazyn Kulturalny” 3 (24), 2017, s. 54–55.
 26. Mistyka hiszpańska na gruncie malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie przełomu XX i XXI wieku, „Folia Historica Cracoviensia” 22, 2016, s. 303–328.
 27. Prorok Eliasz na puszczy. Obraz w ołtarzu głównym kościoła karmelitów bosych w Czernej, „Głos Karmelu” 4 (76), 2017, s. 46–48.
 28. W kręgu krakowskiej narracji malarskiej, [w:] Damian Bąk. Obrazy oczywiste, folder wystawy, Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach, marzec – kwiecień 2017, oprac. Agnieszka Orłowska, Kielce 2017.
 29. O twórczości malarskiej Zbigniewa Cebuli, [w:] Zbigniew Cebula. Wieloryby i Wulkany, katalog wystawy, Galeria Pryzmat, Związek Polskich Artystów Plastyków, Okręg Krakowski, Kraków, [10.04–23.04.2018], Kraków [2018], s. 3–19.
 30. Wieloryby i Wulkany. O malarstwie Zbigniewa Cebuli, „Wiadomości Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” 82, lipiec 2018, s. 103–106.
 31. El Greco według Mirosława Sikorskiego, [w:] Sztuka doby El Greca, red. ks. Andrzej Witko, Andrzej Włodarek, Kraków 2018 (w serii: Studia De Arte Moderna, II/2), s. 271–290. DOI: http://dx.doi.org/10.15633/9788374386920.17
 32. El Greco we współczesnej sztuce polskiej / El Greco in Contemporary Polish Art / El Greco en el arte polaco contemporáneo, [w:] Ars Sacra El Greca. W 100-lecie Niepodległości i Muzeum / El Greco’s Ars Sacra – in the 100th Anniversary of the Independence and of the Museum / Ars Sacra El Greca – centenario de la indendencia y del museo, katalog wystawy, Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, listopad 2018 – styczeń 2019, red. ks. Robert Mirończuk, Siedlce 2018, s. 102–149.
 33. Pasja według Buffeta, [w:] Bernard Buffet. Pasja / La Passion du Christ, 1954, katalog wystawy, Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 5.04–12.05.2019, oprac. Adam Brincken, Kraków 2019.
 34. Dziś ze mną będziesz w raju. Najnowsza realizacja artystyczna Adama Brinckena i Macieja Zychowicza do słów Chrystusa na krzyżu, „Wiadomości Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie” 85, kwiecień 2019, s. 94–97.
 35. Motywy religijne w martwych naturach krakowskiego środowiska artystycznego przełomu XX i XXI wieku, [w:] Misterium liturgii – misterium codzienności. W 50. rocznicę powstania Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, red. Barbara Ciciora, Adriana Kołodziej, Kraków 2019, s. 124–163 [w druku].
 36. Obrazy religijne są wypowiedziami analogicznymi, [w:] Metafizyka obecności. Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000–2019, red. Bernadeta Stano, Agnieszka Daca, Kraków 2019, s. 34–43.
 37. Współczesna dekoracja i wystrój dawnych far wrocławskich na tle analogicznych realizacji na tzw. Ziemiach Odzyskanych, [w:] Fara w mieście od średniowiecza do współczesności. Społeczność, duchowość, architektura, wystrój. Studia z historii sztuki. Materiały Sesji Naukowej, Wrocław, 15 – 16 listopada 2018, red. Dariusz Galewski, Rafał Eysymontt, Wrocław 2019 [wspólnie z Dariuszem Galewskim], s. 271–286.
 38. Willmann w krakowskiej Akademii, [w:] Opus magnum, publikacja towarzysząca wystawie w Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł – Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, 22.12.2019–2.10.2020, red. Piotr Oszczanowski, Wrocław 2019, s. 89–93.

 

BIBLIOGRAFIA ALDONY MICHALIK

 1. Benedykt XVI, Dlaczego wierzę?, wyd. WAM, Kraków 2013.
 2. Joseph Ratzinger, Opera omnia. Teologia liturgii, wyd. KUL, 2012.
 3. Joseph Ratzinger, Przyszłość wiary. Refleksje teologiczne, wyd. WAM, Kraków 2019.
 4. Joseph Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, wyd. Znak, Kraków 2018.
 5. Krzysztof R. Prokop, „Dramat Habilitacji” Josepha Ratzingera. O drodze na uniwersytecką katedrę późniejszego papieża Benedykta XVI, [w:] Alma Mater, nr 74, Kraków 2005, s. 68-74.
 6. Tomasz z Akwinu, św., Suma Teologiczna, t. I, opr. P. Bełch, London 1975.
 7. Tomasz z Akwinu, św., O poznaniu Boga, wyd. łacińsko-polskie, przekł. zbior., Kraków 2005.
 8. Tomasz z Akwinu, św., Taka jest nasza Wiara (traktat De rationibus Fidei), przeł. M. Karas, Sandomierz 2006.
 9. Mediations for Each Day of Lent by St. Thomas Aquinas, http://catholicharboroffaithanmorals.com/St.%20Thomas%20Aquinas.html.
 10. Vittorio Possenti, Nihilizm teoretyczny i „śmierć metafizyki”, wyd. Polskie Towarzystwo z Akwinu, Lublin 1998.
 11. Vittorio Possenti, Filozofia i wiara, wyd. WAM, 2004.
 12. Vittorio Possenti, Trzecie żeglowanie: filozofia bytu a przyszłość metafizyki, PTTA 2006.
 13. Vittorio Possenti, Powrót do bytu. Pożegnanie z metafizyką nowożytną, wyd. Polskie Towarzystwo z Akwinu, 2020.
 14. Vittorio Possenti, Filozofia po nihilizmie, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2021.
 15. Vittorio Possenti, Osoba nową zasadą, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2021.
 16. Vittorio Possenti, Razionalismo critice e metafisica. Quale Realismo? Marcelliana, Brescia 1994.
 17. Vittorio Possenti, Oltre l’illuminismo. Il messaggio sociale cristiano, wyd. paoline, 1992.
 18. Vittorio Possenti, Dio e il male, wyd. Unilibro, 1995.
 19. Vittorio Possenti, Rittorno all’resere. Addio alla metafizica moderna, wyd. Armando Editore, Roma 2019.
 20. Marcello Farina, Słowa, która są ważne. Komentarz do Ewangelii niedzielnych. Rok A, wyd. Jedność, Kielce 2018.
 21. Marcello Farina, Słowa, która są ważne. Komentarz do Ewangelii niedzielnych. Rok B, wyd. Jedność, Kielce 2018.
 22. Marcello Farina, Słowa, która są ważne. Komentarz do Ewangelii niedzielnych. Rok C, wyd. Jedność, Kielce 2018.
 23. Marcello Farina, Se il giardino riforisse. edit Gabrielli Editori, 2020.
 24. Marcello Farina, Consumare Dio, edit. Fondezione don Lorenzo Guetti, 2020.
 25. Emanuele Severino, Essenza del nichilismo, Paideia, Brescia 1972.
 26. Stanley Cavell, Must we mean what we say, New York 1969.
 27. E Reinhold, Theorie des menschilichen Erkenntnisvermogens und Metaphysik, Gotha 1832 – 1835.
 28. Robert Spaemann, Szczęście i życzliwość: esej o etyce, tłum. Jarosław Merecki SDS, RW KUL, Lublin 1997.
 29. Josef Pieper, Tomasz z Akwinu, przeł. Włodkowa, Warszawa 1966.
 30. John Watkins, Human Freedom After Darwin: A Critical Rationalist View, Londyn 1999.
 31. John Watkins, Nauka a sceptycyzm, PWN, Warszawa 1989, tłum. E. A. Chmieleccy.
 32. Tadeusz Kotarbiński, Medytacje o życiu godziwym, Warszawa 1985.
 33. Andrzej Gielarowski, Piotr Janik, Ludwig Wittgenstein „przydzielony do Krakowa”, wyd. Józef Bremer, Josef Rothhaupt, 2009.
 34. Kwiatkowski, Klasyfikacja, [w:] Filozofia, a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wrocław 1987.
 35. Alfred Gawroński, Ani scholastyka, ani fenomenologia [w:] Tygodnik Powszechny, 1977.
 36. Witold Rubczyński, Stosunek filozofii do nauk szczegółowych, „Czas”, Kraków 1911.
 37. Ryszard Jadczak, Człowiek szukający etyki. Filozofia moralna Kazimierza Twardowskiego, Toruń 1993.
 38. Władysław Stróżewski, Transcendentalia i wartości, Kraków 1981.
 39. R. Laught, H. Gliwitzky (red.), Gesamtausgabe, (list Jacobiego do J. F. Fichtego), t. III, s. 245.
 40. Adam Górniak, Powinien mędrzec poznać wszystko [w:] Poznać jak się rzeczy mają, red. A. Górniak, K. Łapiński, T. Tiuryn, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 131-142.
 41. Adam Górniak, Kilka uwag o tym, że filozofia jest właściwie filologią, a filologia jest w istocie filozofią wbrew opinii Juliusza Domańskiego o istotnej pomiędzy nimi różnicy [w:] „Przegląd filozoficzno-literacki”, nr 3, 2014 r., s. 255-271.
 42. Adam Górniak, Koncepcje teologii według Bonawentury i Tomasza z Akwinu [w:] „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, R. 21: 2012, Nr 3 (83), s. 423-439.
 43. Adam Górniak, Filipa Kanclerza koncepcja transcendentaliów [w:] „Przegląd Filozoficzny”, nr 4/2000 (36), s. 25-40.
 44. Piotr Duchliński (red.), Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej. Studia i szkice, wyd. WAM, Kraków 2011.
 45. R. Wiśniewski, Bełkot aksjologiczny w komunikacji międzyludzkiej [w:] Co się dzieje z wartościami? Próba diagnozy, red. E. Okońska, K. Stachewicz. Poznań 2009, s. 158.
 46. M. Scheler, Problemy religii, tłum. i wstęp A. Węgrzecki, Kraków 1995.
 47. J. Elders, Die Metaphisik des Thomas von Aquin in historischer, Perspektive, I–II, 1985–1987.
 48. J. Ritter, K. Grunder, G. Gabriel, Historisches Wörterbuch der Philosophie, t. 2, Basel. 1972.
 49. J. Ritter, K. Grunder i G. Gabriel, Historisches Worterbuch der Philosophie, t. 5, Basel. 1980.
 50. S. Ossowski, Wybór pism estetycznych, Kraków 2004.
 51. Piotr Jaroszyński, Kultura. Dramat natury i osoby, wyd. PTTA, Lublin 2020.
 52. Ks. Jan Sochoń, Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury, wyd. PTTA, Lublin 2020.
 53. Roman Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, Kraków 1966.
 54. Roman Ingarden, Studia z estetyki, Warszawa 1966.
 55. L. Blaustein, Wybór pism estetycznych, Kraków 2005.
 56. M. Wallis, Wybór pism estetycznych, Kraków 2004.
 57. A. Szachaj, Zniewalająca moc kultury, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2004.
 58. Gilles Deleuze, Bacon. Logika wrażenia, wyd. Eperson Ostrogi, przeł. Anna Zofia Jaksender, Kraków 2018
 59. Joanna Dziok, Estetyka kontra sztuka – współczesna sztuka a tradycjonalizm estetyczny w ujęciu M. A. Potockiej, [w:] Estetyka i Krytyka,, wyd. Uniwersytet Jagielloński, nr 2, Kraków 2010.
 60. Walter Benjamin, Twórca jako wytwórca, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975.
 61. Wolfgang Welsch, Estetyka i anestetyka, [w:] R. Nycz (red), Postmodernizm, Antologia przekłądów, Kraków 1997, s. 520-546.
 62. Wolfgang Welsch, Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, przeł. Katarzyna Guczalska, red. naukowa Krystyna Wilkoszewska, Kraków 2005.
 63. Maria Gołaszewska, Twórczość a osobowość twórcy. Analiza procesu twórczego, Lublin 1958.
 64. Henryk Kiereś, Filozofia sztuki, wyd. PTTA 2020.
 65. Wojciech Daszkiewicz, Byt – człowiek – kultura. Studium z filozofii, wyd. PTTA, Lublin 2019.

 

BIBLIOGRAFIA DR BERNADETY STANO

 1. Metafizyka obecności. Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000-2019, red. B, Stano, A. Daca, Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2019
 2. B. Stano, Transcendencja odrzuconej materii w: Metafizyka obecności. Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000-2019, red. B, Stano, A. Daca, Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2019, s. 51-61.
 3. B. Stano, Kolor śladu / ślad koloru. Jak chromatyczne walory malarstwa materii mogą otworzyć na rzeczywistość pozamaterialną? „Saeculum Christianum” 2021, nr 28, s. 143-157.
 4. B. Stano Rosa Caelestis [wstęp do katalogu Rosa Caelestis Agnieszka Daca Malarstwo] Galeria Krypta u Pijarów, Kraków 2021, s. 2-8.
 5. Ikonosfera Ukrytego, red. B. Stano, Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
 6. B. Stano, Ikonosfera Agnieszki Dacy w: Ikonosfera Ukrytego, red. B. Stano, Kraków Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021, s. 8-14.